Regulamin serwisu internetowego

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów drogą internetową
 5. Polityka dotyczącą sprzedaży
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona skyoffice.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Stronę skyoffice.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Strony skyoffice.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie skyoffice.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony skyoffice.pl.
  3. USŁUGODAWCA – SKYOFFICE sp. z. o. o, adres siedziby: Żurawia 6/12 lok. 745, 00-503 Warszawa, adres do doręczeń: Żurawia 6/12 lok. 745, 00-503 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000955109, NIP: 7011075554, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5000,00 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@skyoffice.pl, tel.: 22 243 27 27 / 668 666 000.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Świadczenie Usług Użyczenia lokalu na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. Świadczenie Usług Księgowości i rachunkowości na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. 
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW DROGĄ INTERNETOWĄ
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   3. umowa o świadczenie usługi Użyczenia lokalu na rzecz usługobiorców zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.
   4. umowa o świadczenie usług Księgowości i rachunkowości na rzecz usługobiorców zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Polityka dotyczącą sprzedaży i dostaw
  1. Klient dokonuje zakupu usługi świadczenia Użyczenia lokalu  dla wskazanej dla siebie firmy w umowie zawartej z Skyoffice sp. z. o. o dla poprzez sklep online dostępny pod adresem skyoffice.pl. 
  2. Klient dokonuje zakupu usługi świadczenia usług Księgowości i rachunkowości  dla wskazanej dla siebie firmy w umowie zawartej z Skyoffice sp. z. o. o dla poprzez sklep online dostępny pod adresem skyoffice.pl. 
  3. Płatność za usługę odbywa się przez bramkę płatności paynow.
  4. W przypadku wybrania metody płatności kartą odbiorcą płatności jest Blue Media S. A.
  5. Usługa zostaje zrealizowana natychmiastowo po zatwierdzeniu płatności oraz przesłaniu odpowiednich dokumentów i podpisania umowy.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacja usługi Użyczenia lokalu lub usługi Księgowości i rachunkowości na niniejszej stronie internetowej
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@skyoffice.pl.
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
   5. Usługodawca zwróci otrzymane środki na konto usługobiorcy w ciągu 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy. Warunkiem zwrotu wniesionych środków przez klienta jest złożenie umowy wypowiedzenia z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku częściowego zrealizowania usługi, obowiązuje zwrot wniesionych kosztów pomniejszony o zrealizowaną część usługi proporcjonalny do liczby miesięcy.
   6. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Użyczenia adresu lub usług Księgowości i rachunkowości w terminie 30 dni od podpisania umowy.
  3. Usługobiorca przysługuje prawo jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Użyczenia adresu lub usług Księgowości i rachunkowości.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem skyoffice.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością skyoffice.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony skyoffice.pl, bez zgody Usługodawcy.
  1. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony skyoffice.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. ZMIANA REGULAMINU SERWISU
  1. Regulamin jest na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby aktualizowany. Aktualna wersja Regulaminu została przyjęta i obowiązuje począwszy od 1 stycznia 2021 r.